Informatyka

Kryteria oceny osiągnięć uczniów z informatyki w szkole podstawowej

Wymagania edukacyjne podzielono na zakres podstawowy i ponadpodstawowy.

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmuje wiadomości i umiejętności bardzo proste, przydatne życiowo, bazowe, tj. niezbędne w dalszej nauce, ułatwiające uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń może otrzymać stopień dostateczny (3). Słabe opanowanie podstawy programowej może być ocenione stopniem dopuszczającym (2), a nieopanowanie programowych wymagań – niedostatecznym (1).

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmuję wiadomości i umiejętności, które rozszerzają podstawy informatyki, pogłębiają jej wieloprzedmiotowy charakter. Umożliwiają uczniowi stawianie hipotez i twórcze rozwiązywanie problemów. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę: dobry (4) – jeżeli jego działania wymagają pomocy nauczyciela; bardzo dobry (5) – jeżeli samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Na stopień celujący (6) zasługuje wówczas, gdy jego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania z zakresu ponadpodstawowego.

Zgodnie z powyższym podziałem:

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

-  posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

- samodzielnie wykonuje zadania dodatkowe i proponuje własne sposoby ich rozwiązywania,

-  biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w twórczym rozwiązywaniu problemów,

- uczestniczy w konkursach tematycznych i przedmiotowych oraz odnosi w nich sukcesy,

- umiejętnie wykorzystuje osiągnięcia informatyczne do realizacji zadań interdyscyplinarnych,

- oddał 2 prace dodatkowe (do wyboru: kalkulacje kosztów wycieczki szkolnej, projekt zespołowy, projekt edukacyjny itp.);

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidziany kryteriami wymagań na poziomie dopełniającym,

-  rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności,

- pracuje systematycznie i dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami,

- oddał pracę dodatkową (do wyboru: referat, praca graficzna, dotyczące tematyki konkursów szkolnych i międzyszkolnych itp.),

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej,

- rozwiązuje samodzielnie zadania typowe, wykorzystując swą wiedzę i umiejętności,

- przy rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności korzysta ze wskazówek i pomocy nauczyciela;

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania z informatyki na poziomie nieprzekraczającym podstaw programowych,

- rozwiązuje zadania o podstawowym stopniu trudności,

- potrafi rozwiązać elementarne problemy i zadania wykorzystując właściwe oprogramowanie,

- problemy trudniejsze, wymagające własnych rozwiązań przekraczające jego możliwości,

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- opanował wymagania programowe w stopniu pozwalającym kontynuować naukę w klasie programowo wyższej,

- w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela,

- rozwiązuje zadania o obniżonym stopniu trudności,

- stosuje dostępne metody pracy z informatyki w sposób wybiórczy; 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował podstawy programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,

- nie wykazuje jakiegokolwiek zainteresowania przedmiotem,

- nie potrafi rozwiązać zadań typowych, wielokrotnie powtarzanych, szablonowych o elementarnym stopniu trudności,

- nie przejawia inicjatywy do poprawy swych ocen cząstkowych i na koniec semestru oraz roku szkolnego.